Home Munte bruist Zelfstandigen Home Munte bruist Zelfstandigen Home Munte bruist Zelfstandigen Home Munte bruist Zelfstandigen
Christoforusgemeenschap
De Christoforusgemeenschap is een sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschap voor
volwassen mannen en vrouwen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. De
sociaaltherapie is gebaseerd op de antroposofische mensvisie van Rudolf Steiner (1861-1925)
waarin de lotsverbondenheid met de ander een belangrijke plaats inneemt. Er wordt gezocht naar
ieders individuele kwaliteit en eenieder krijgt ontwikkelingskansen. Ook de naaste omgeving van
de persoon met een verstandelijke beperking – ouders, verwanten, vrienden- speelt hierin een
fundamentele rol, en zij participeren op alle niveaus van de voorziening. De verwantschap met
alle leven rondom ons wordt zichtbaar gemaakt in de respectvolle omgang met planten, dieren en
materialen en de keuze voor ecologische en biologische materialen, processen en voeding. Een
levendige uitwisseling met de omgeving zorgt ervoor dat de gemeenschap ook actief deel
uitmaakt van het sociale, economische en culturele netwerk van onze maatschappij. Het is vanuit
deze integratiegedachte dat de levensloopbegeleiding van de volwassenen gebeurt en dat hen een
zinvol levensperspectief wordt aangeboden. Drie pijlers zijn hierbij van belang: het wonen, het
werken en het uitbouwen van een sociaal cultureel leven. Christoforus gemeenschap vzw is
erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als Tehuis voor Niet-
Werkenden met matig tot ernstig verstandelijke beperking (VAPH) Meer info